Yhdistyksen säännöt

SUOMEN IKONIMAALARIT ry
(Rekisterlnumero 123317)

SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Ikonimaalarit ry. ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on Suomessa toimivien ikonimaalarien keskinäisen yhteyden ylläpitäminen sekä ortodoksisen ikonimaalausperinteen vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen.

3 § Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan järjestämällä ikonimaalauskursseja, tuottamalla ja levittämällä ikonimaalauksen oppimateriaalia sekä tukemalla ikonimaalareita henkilökohtaisesti jakamalla stipendejä koulutustarkoituksiin.

4 § Yhdistyksen jäsenenä voi olla ikonimaalausta harrastava, joka sitoutuu edistämään yhdistyksen tarkoitusperiä ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy.

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenikseen toimintaansa merkittävästi edistä­neitä henkilöitä

5 § Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka vuosikokous määrää.

6 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä jä­sentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varamies. Hallitus valitsee keskuu­destaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin ja rahastonhoitajan.

7 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta hallituksen jä­sentä tai näiden henkilökohtaista varamiestä on saapuvilla.

8 § Puheenjohtaja johtaa asiain käsittelyä kaikissa muissa yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa paitsi vuosikokouksessa, sihteeri pitää pöytäkirjaa kaikissa muissa kokouksissa paitsi vuosikokouksessa ja huolehtii yhdistyksen kirjeenvaihdosta, rahastonhoitaja huolehtii yhdistyksen rahavaroista ja pitää sen jäsenluetteloa.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jom­pikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

9 § Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus kirjeitse vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta.

10 § Vuosikokouksessa, joka on pidettävä ennen heinäkuun ensimmäistä päi­vää, käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkasta­jaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 2. Esitetään kertomus yhdistyksen edellisen kalenterivuoden toiminnasta.
 3. Esitetään edelliseltä kalenterivuodelta tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien kertomus yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksesta.
 4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä halli­tukselle ja muille tilivelvollisille.
 5. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja, milloin tämä on erovuorossa.
 6. Valitaan hallituksen jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varamiehet erovuorossa olevien tilalle.
 7. Valitaan kaksi varsinaista ja yksi varatilintarkastaja.
 8. Päätetään jäsenmaksun suuruu­desta.
 9. Vahvistetaan kulumassa olevan kalenterivuoden tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma.
 10. Päätetään mahdollisten kunniajäsenten kutsumisesta.
 11. Päätetään muista hallituksen esittämistä asioista ja niistä jäsenten vuosikokouksessa käsiteltäviksi ehdottamista asioista, joista nämä ovat ilmoittaneet hallitukselle vähintään kuukautta ennen vuosikokousta.


11 § Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet henkilökohtaisine varamiehineen valitaan vuosikokouksessa yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

12 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa niistä hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

13 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen edellyttää kahden vähintään kahden viikon väliajalla pidettävän yhdistyksen kokouksen hyväksymistä.

14 § Jos yhdistys lakkaa, on sen omaisuus, sitten kun mahdolliset velat on maksettu, luovutettava Suomen ortodoksiselle kirkkokunnalle käytettäväksi mikäli mahdollista kultturitarkoituksiin.

15 § Muuten noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

Yhdistyksen rekisterinumero on 123317. Oikeusministeriö on hyväksynyt yhdistyksen merkittäväksi yhdistysrekisteriin ja on yhdistyksen nimeen liitetty: ry. 28. tammikuuta. 1977.